تجهیزات آزمایشگاه مرکزی

 
دستگاه سختی سنج یونیورسال
 
دستگاه تست گشش یونیورسال
 
دستگاه تست ضربه
 
دستگاه تست خستگی

میکروسکوپ
 
 
آون 1200 درجه سانتی گراد